บริษัท เวลา อินโนเวชั่น จำกัด

ได้รับแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนจำหน่ายสินค้าและบริการของ Microtest, Picotest, Junkosha, Pico Technology, Saluki Technology, Nordson,  EA Elektro Automatik และ สินค้าของคู่ค้าธุระกิจอื่นๆ อาทิเช่น IET Labs, Voltech, Signal Hound, Dickson, Meatest, Ana-Pico, Keysight, Stanford Research Systems, ed-k และยังจำหน่ายเครื่องมือวัดไฟฟ้าอิเล็คทรอนิกส์ใช้แล้วคุณภาพดี (used test Instruments)

จัดหา สั่งซื้อ และ จำหน่าย ผลิตภัณฑ์เครื่องมือวัดไฟฟ้าอิเล็คทรอนิกส์ อุปกรณ์ทางเทคโนโลยีส์ ด้านความปลอดภัย, วิทยาศาสตร์, ทุกชนิด พร้อมด้วยบริการจัดทำ และออกแบบซอร์ฟแวร์สอบเทียบในกระบวนการผลิตแบบอัตโนมัติ (automation software)

บริษัท เวลา อินโนเวชั่น จำกัด

ได้รับแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนจำหน่ายสินค้าและบริการของ Microtest, Picotest, Junkosha, Pico Technology, Saluki Technology, Nordson,  EA Elektro Automatik และ สินค้าของคู่ค้าธุระกิจอื่นๆ

อาทิเช่น IET Labs, Voltech, Signal Hound, Dickson, Meatest, Ana-Pico, Keysight, Stanford Research Systems, ed-k และยังจำหน่ายเครื่องมือวัดไฟฟ้าอิเล็คทรอนิกส์ใช้แล้วคุณภาพดี (used test Instruments)

จัดหา สั่งซื้อ และ จำหน่าย ผลิตภัณฑ์เครื่องมือวัดไฟฟ้าอิเล็คทรอนิกส์ อุปกรณ์ทางเทคโนโลยีส์ ด้านความปลอดภัย, วิทยาศาสตร์, ทุกชนิด

พร้อมด้วยบริการจัดทำ และออกแบบซอร์ฟแวร์สอบเทียบ และในกระบวนการผลิตแบบอัตโนมัติ (automation software)

เราเป็นทีมงานผู้มีประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญด้านงานขายและงานทางด้านเทคนิค (งานซ่อม งานสอบเทียบ งานออกแบบระบบ) มากกว่า 15 ปี

ที่ผ่านงานจากบริษัทชั้นนำ คือ Agilent Technologies (Thailand/Singapore) หรือ Keysight Technologies

ในปัจจุบัน และยังเป็นผู้มีประสบการณ์ตรงในการขอการรับรองระบบ ISO/IEC:17025, ISO9000/9001 ในประเทศไทย

เราเป็นทีมงานผู้มีประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญด้านงานขายและงานทางด้านเทคนิค (งานซ่อม งานสอบเทียบ งานออกแบบระบบ) มากกว่า 15 ปี

ที่ผ่านงานจากบริษัทชั้นนำ คือ Agilent Technologies (Thailand/Singapore) หรือ Keysight Technologies

ในปัจจุบัน และยังเป็นผู้มีประสบการณ์ตรงในการขอการรับรองระบบ ISO/IEC:17025, ISO9000/9001 ในประเทศไทย

ตลอดระยะเวลาของการดำเนินธุรกิจ บริษัท เวลา อินโนเวชั่น จำกัด ได้ให้ความสำคัญกับการพัฒนาอุตสาหกรรมไทยให้ได้มาตรฐานสากล และตอบสนองความต้องการของลูกค้าโดยพัฒนาปรับปรุงการให้บริการต่างๆ ให้สะดวกและรวดเร็วขึ้น

ตลอดระยะเวลาของการดำเนินธุรกิจ บริษัท เวลา อินโนเวชั่น จำกัด ได้ให้ความสำคัญกับการพัฒนาอุตสาหกรรมไทยให้ได้มาตรฐานสากล

และตอบสนองความต้องการของลูกค้าโดยพัฒนาปรับปรุงการให้บริการต่างๆ ให้สะดวกและรวดเร็วขึ้น

บริการที่ครอบคลุมและมีคุณภาพ

เพื่อสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า ตลอดจนการเอาใจใส่พนักงาน สิ่งแวดล้อม และความรับผิดชอบต่อสังคม

  • จัดตั้งศูนย์ฝึกอบรมและสัมมนาเพื่อให้ความรู้ด้านเทคนิค
  • มีสต็อกสินค้าเพื่อบริการให้ทันต่อความต้องการของลูกค้า
  • ควบคุมคุณภาพของผลิตภัณฑ์และการบริการในทุกขั้นตอน

บริการที่ครอบคลุมและมีคุณภาพ

เพื่อสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า ตลอดจนการเอาใจใส่พนักงาน สิ่งแวดล้อม และความรับผิดชอบต่อสังคม

  • จัดตั้งศูนย์ฝึกอบรมและสัมมนาเพื่อให้ความรู้ด้านเทคนิค
  • มีสต็อกสินค้าเพื่อบริการให้ทันต่อความต้องการของลูกค้า
  • ควบคุมคุณภาพของผลิตภัณฑ์และการบริการในทุกขั้นตอน